Játékszabályzat

ARANYŐR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

ARANYŐR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

A nyereményjáték megnevezése ARANYŐR (továbbiakban: ARANYŐR vagy Játék), szervezője az SGold Trade Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. „A” 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047478; adószám: 24075387-2-42; statisztikai számjel: 24075387-4778-114-01, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1.

A JÁTÉK KEZDŐ IDŐPONTJA A JÁTÉK BEFEJEZŐ IDŐPONTJA
2018. október 29. – 0 óra 01 perctől kezdődően minden harmadik hónap 29. napjának 0 óra 01 percétől. A játék kezdetét követő harmadik hónap 28. napján 23 óra 59 percéig. (Minden harmadik hónapban)

2.2. A Játék negyedéves rendszerességű, folyamatosan szervezett és bonyolított.

2.3. A Játék befejezéséről, meghosszabbításáról a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan dönteni. A Játék megszűntetése a folyamatban lévő Játékot kizárólag abban az esetben érinti, ha erről a Szervező kifejezetten tájékoztatja a résztvevőket.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

3.1. A Játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek (a továbbiakban Résztvevő):

3.1.1. a Játék kezdő időpontjáig betöltötte 18. életévét,

3.1.2. Magyarországi lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik,

3.1.3. Elfogadja és betartja a Szervező www.aranyor.hu honlapján található adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Játék részvételi szabályzatát,

3.1.4. a Játék időtartama alatt valós válaszokat adva kitöltötte a www.aranyor.hu oldalon található 4 kérdésből álló kérdőívet, valamin a kérdőív kitöltésével hozzájárult az ott feltüntetett személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez az ott megjelölt célból és időpontig, és ezen hozzájárulást a Játok befejező időpontjáig nem vonta vissza,

3.1.5. a fenti online kérdőíven megjelölt személyes adatai megegyeznek a személyazonosságot igazoló okmányában rögzített adataival,

3.1.6. a fenti online kérdőíven megjelölt levelezési címen vagy telefonszámon elérhető a Szervező számára.

3.2. Minden Résztvevő kizárólag egy online kérdőív kitöltésével vehet részt a Játékban.

3.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

4. NYEREMÉNY

4.1. A Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők között 3 (három) fő részére az alábbi nyereményeket (továbbiakban
Nyeremény) sorolja ki a Szervező székhelyén:

(i) Solar Aurum Aranyszámlanyitást (https://solargold.hu/fizikai-aranyszamla/),
valamint 5 gramm mennyiségű aranyat (24 karátos, „Négykilences” tisztaságú „Good Delivery” minősítéssel rendelkező finomítóból származó arany) a Solar Aurum Aranyszámlára.; (ii) 1 db ajándék csomagot (a Stelázsi bolt által felajánlott csomag, ami élelmiszert tartalmazhat) (iii) 1 db a Garamvári pincészet által felajánlott pezsgő nyereményt,

Az átadás feltétele, hogy a nyertesek azonosítására sor kerüljön. Az átadásra nyertesek és a Szervező között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ugyanakkor
a nyerteseket átvételi kötelezettség nem terheli. A Szervezőnek nincs őrzési kötelezettsége a Nyeremények vonatkozásában, amennyiben az értesített nyertesek (pótnyertesek) nem jelentkeznek a Nyereményért.

A Szervező bármikor jogosult utólag módosítani a Nyereményeket.

4.2. A Szervező nem kötelezhető a Nyeremény készpénzre vagy más termékre való átváltására, a Nyeremény nem átruházható, ugyanakkor a nyertesek a Nyereményt a
Szervező részére értékesíthetik (10 grammos aranylapkát) melynek mindenkori feltételeit a Szervező határozza meg.

4.3. A Szervezőt a Játék, illetve a Nyeremény tekintetében nem terheli szavatosság vagy jótállás.

4.4. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele
során a Résztvevőt ért minden kárért. Résztvevő továbbá lemond a regisztrációval arról, hogy jogi útra terelje a Játékkal, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel szemben felmerült bármely jogvitáját, jogi igényét.

5. SORSOLÁS

A Szervező a Játék befejezését követő harmadik munkanapon, 17. óra 00. perckor, sorsolja ki az 3 fő nyertest, továbbá az 3 fő pótnyertest a Játék adott szakaszában érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők közül. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor, kézi sorsolás útján.

6. NYERTES / PÓTNYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyerteseket az általa kitöltött és megadott elérhetőségein (e-mail vagy telefon útján) értesíti az adott sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül.

6.2. Ha a megadott elérhetőségen a nyerteseket nem lehet értesíteni, vagy a megkeresésre 10 munkanapon belül nem reagál, illetve ha a Nyereményt visszautasítja, a pótnyerteseket a fenti pont szerint kell értesíteni. Amennyiben a pótnyertesek értesítése is sikertelen, vagy a Nyereményt a pótnyertesek is visszautasítják, úgy a Nyeremény nem kerül kisorsolásra.

6.3. A Nyeremény átvételére a Szervező székhelyén, vagy amennyiben a Szervező felajánlja, a Szervező által megjelölt egyéb helyen kerül sor a nyertesek értesítését követő legfeljebb 15 napon belül. A nyertesek személyazonosságának megállapítása érvényes, fényképes személyazonosító okmány útján kerül sor. A nyertesek személyazonosságának megállapítása során a nyerteseknek együttműködési kötelezettsége van a Szervezővel. Amennyiben együttműködési kötelezettségét nem teljesíti a Nyeremény átadását a Szervező megtagadhatja. Ebben az esetben a 6.2. pontban hivatkozott eljárás kerül alkalmazásra.

6.4. Szervező jogosult a nyertesek (pótnyertesek) hozzájárulását követően a nyertesek nevét, lakóhelye szerinti városát, valamint a Szervező által készített fotóját a sorsolást követően honlapján (www.solargold.hu) és / vagy Facebook oldalán vagy egyéb közösségi média elérhetőségein (így különösen blog, vagy a Szervező honlapja www.solargold.hu) nyilvánosságra hozni.

6.5. A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyerteseket (pótnyerteseket) nem lehet értesíteni az elérhetőségének megváltozása következtében, vagy ha az érintett személy az értesítést nem, vagy késve kapja meg.

7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

7.1. Az online kérdőív kitöltésével és a Szervező (vagy megbízottja) rendelkezésére bocsátásával egyidejűleg az érintett külön hozzájárulást ad arra, hogy a Szervező a Játékban való részvétel céljából és marketingcélra felhasználja legfeljebb 8 évig kezelje, és 6.4 szerinti adatait nyilvánosságra hozza.

7.2. A marketing célú adatkezelés keretében a Szervező telefonon, e-mailben, marketing célú megkereséssel, vagy tájékoztatással megkereshesse őket a 7.1. pont szerinti határidőben.

7.3. A Résztvevők a személyi adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulásukat bármikor, a Szervező honlapján közölt adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint közölt módon visszavonhatják (illetve az ott megjelölt módon gyakorolhatják egyéb vonatkozó jogaikat).

7.4. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezéseket (így a Résztvevők jogait) a Szervező mindenkori adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a honlapján.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A jelen szabályzathoz bármely érdeklődő szabadon hozzáférhet a Szervező honlapján.

8.2. A Szervező jogosult a jelen szabályzatot, így a Játék feltételeit és időtartamát egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Résztvevők külön értesítése nélkül, a Szervező honlapján történő közzététel napját követő naptól hatályos.

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

A nyereményjáték megnevezése ARANYŐR (továbbiakban: ARANYŐR vagy Játék), szervezője az SGold Trade Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. „A” 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047478; adószám: 24075387-2-42; statisztikai számjel: 24075387-4778-114-01, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1.

A JÁTÉK KEZDŐ IDŐPONTJA – A JÁTÉK BEFEJEZŐ IDŐPONTJA

2018. október 29. – 12 óra 01 perctől. A játék kezdetét követő harmadik hónap 28. kezdődően minden harmadik hónap 29. napján 11 óra 59 percéig. (Minden harmadik napjának 12 óra 01 percétől. hónapban)

2.2. A Játék negyedéves rendszerességű, folyamatosan szervezett és bonyolított.
2.3. A Játék befejezéséről, meghosszabbításáról a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan dönteni. A Játék megszűntetése a folyamatban lévő Játékot kizárólag abban az esetben érinti, ha erről a Szervező kifejezetten tájékoztatja a résztvevőket.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

3.1. A Játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek (a továbbiakban Résztvevő):

3.1.1. a Játék kezdő időpontjáig betöltötte 18. életévét,
3.1.2. Magyarországi lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik,

3.1.3. Elfogadja és betartja a Szervező www.aranyor.hu honlapján található adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Játék részvételi szabályzatát,

3.1.4. a Játék időtartama alatt valós válaszokat adva kitöltötte a www.aranyor.hu oldalon található 4 kérdésből álló kérdőívet, valamin a kérdőív kitöltésével hozzájárult az ott feltüntetett személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez az ott megjelölt célból és időpontig, és ezen hozzájárulást a Játok befejező időpontjáig nem vonta vissza,

3.1.5. a fenti online kérdőíven megjelölt személyes adatai megegyeznek a személyazonosságot igazoló okmányában rögzített adataival,

3.1.6. a fenti online kérdőíven megjelölt levelezési címen vagy telefonszámon elérhető a Szervező számára.

3.2. Minden Résztvevő kizárólag egy online kérdőív kitöltésével vehet részt a Játékban.

3.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

4. NYEREMÉNY

4.1. A Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők között 2 (két) fő részére az alábbi nyereményeket (továbbiakban
 Nyeremény) sorolja ki a Szervező székhelyén:
(i) Solar Aurum Aranyszámlanyitást (https://solargold.hu/fizikai-aranyszamla/),


valamint 5 gramm mennyiségű aranyat (24 karátos, „Négykilences” tisztaságú „Good Delivery” minősítéssel rendelkező finomítóból származó arany) a Solar Aurum Aranyszámlára.; (ii) 1 db tandemugrást 1 fő részére, a Tandem Team szervezésében ( helyszín: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út végén található volt katonai repülőtér, Alba Airport).

Az átadás feltétele, hogy a nyertesek azonosítására sor kerüljön. Az átadásra nyertesek és a Szervező között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ugyanakkor

a nyerteseket átvételi kötelezettség nem terheli. A Szervezőnek nincs őrzési kötelezettsége a Nyeremények vonatkozásában, amennyiben az értesített nyertesek (pótnyertesek) nem jelentkeznek a Nyereményért.

A Szervező bármikor jogosult utólag módosítani a Nyereményeket.

4.2. A Szervező nem kötelezhető a Nyeremény készpénzre vagy más termékre való átváltására, a Nyeremény nem átruházható, ugyanakkor a nyertesek a Nyereményt a
 Szervező részére értékesíthetik ( a 4.1. (i) pontban meghatározott 5 grammos aranyat), melynek mindenkori feltételeit a Szervező határozza meg.

4.3. A Szervezőt a Játék, illetve a Nyeremény tekintetében nem terheli szavatosság vagy jótállás.

4.4. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele

során a Résztvevőt ért minden kárért. Résztvevő továbbá lemond a regisztrációval arról, hogy jogi útra terelje a Játékkal, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel szemben felmerült bármely jogvitáját, jogi igényét.

5. SORSOLÁS

A Szervező a Játék befejezését követő harmadik munkanapon, 17. óra 00. perckor, sorsolja ki a 2 fő nyertest, továbbá a 2 fő pótnyertest a Játék adott szakaszában érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők közül. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor, kézi sorsolás útján.

6. NYERTES / PÓTNYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyerteseket az általa kitöltött és megadott elérhetőségein (e-mail vagy telefon útján) értesíti az adott sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül.

6.2. Ha a megadott elérhetőségen a nyerteseket nem lehet értesíteni, vagy a megkeresésre 10 munkanapon belül nem reagál, illetve ha a Nyereményt visszautasítja, a pótnyerteseket a fenti pont szerint kell értesíteni. Amennyiben a pótnyertesek értesítése is sikertelen, vagy a Nyereményt a pótnyertesek is visszautasítják, úgy a Nyeremény nem kerül átadásra.

6.3. A Nyeremény átvételére a Szervező székhelyén, vagy amennyiben a Szervező felajánlja, a Szervező által megjelölt egyéb helyen kerül sor a nyertesek értesítését követő legfeljebb 15 napon belül. A nyertesek személyazonosságának megállapítása érvényes, fényképes személyazonosító okmány útján kerül sor. A nyertesek személyazonosságának megállapítása során a nyerteseknek együttműködési kötelezettsége van a Szervezővel. Amennyiben együttműködési kötelezettségét nem teljesíti a Nyeremény átadását a Szervező megtagadhatja. Ebben az esetben a 6.2. pontban hivatkozott eljárás kerül alkalmazásra.

6.4. Szervező jogosult a nyertesek (pótnyertesek) hozzájárulását követően a nyertesek nevét, lakóhelye szerinti városát, valamint a Szervező által készített fotóját a sorsolást követően honlapján (www.solargold.hu) és / vagy Facebook oldalán vagy egyéb közösségi média elérhetőségein (így különösen blog, vagy a Szervező honlapja www.solargold.hu) nyilvánosságra hozni.

6.5. A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyerteseket (pótnyerteseket) nem lehet értesíteni az elérhetőségének megváltozása következtében, vagy ha az érintett személy az értesítést nem, vagy késve kapja meg.

7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

7.1. Az online kérdőív kitöltésével és a Szervező (vagy megbízottja) rendelkezésére bocsátásával egyidejűleg az érintett külön hozzájárulást ad arra, hogy a Szervező a Játékban való részvétel céljából és marketingcélra felhasználja legfeljebb 8 évig kezelje, és 6.4 szerinti adatait nyilvánosságra hozza.

7.2. A marketing célú adatkezelés keretében a Szervező telefonon, e-mailben, marketing célú megkereséssel, vagy tájékoztatással megkereshesse őket a 7.1. pont szerinti határidőben.
7.3. A Résztvevők a személyi adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulásukat bármikor, a Szervező honlapján közölt adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint közölt módon visszavonhatják (illetve az ott megjelölt módon gyakorolhatják egyéb vonatkozó jogaikat). 7.4. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezéseket (így a Résztvevők jogait) a Szervező mindenkori adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a honlapján.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A jelen szabályzathoz bármely érdeklődő szabadon hozzáférhet a Szervező honlapján.

8.2. A Szervező jogosult a jelen szabályzatot, így a Játék feltételeit és időtartamát egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Résztvevők külön értesítése nélkül, a Szervező honlapján történő közzététel napját követő naptól hatályos.