Adatvédelmi tájékoztató

SOLAR GOLD ZRT. ÁLTAL SZERVEZETT ARANYŐR NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

A Solar Gold Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni Ügyfeleit az Aranyőr nevű nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi feltételekről.

A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) tartalmazza, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) . A direkt marketinggel (közvetlen üzletszerzéssel) kapcsolatban rendelkezéseket tartalmaz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A Solar Gold Zrt. minden esetben betartja az általa folytatott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályokat, a nyereményjátékban résztvevőkre, valamint a direkt marketing címzettekre vonatkozó személyes adatokat kiemelten kezeli.

1. Az adatkezelések rövid összefoglalása

Amennyiben az érintett külön-külön hozzájárulását adja, a Solar Gold Zrt., illetve a megbízásából eljáró társaságok, jogosultak kezelni az érintett által megadott személyes adatokat az Aranyőr nyereményjáték lebonyolítása, valamint direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából legfeljebb nyolc évig.

2. Fogalmak

A Solar Gold Zrt. törekedik arra, hogy adatkezeléssel összefüggő dokumentumai a lehető legkevesebb jogi szakkifejezést tartalmazzon. A pontos tájékoztatás alapján azonban az alábbi fogalmak alatt az alábbi, GDPR-ban meghatározott jelentést kell érteni:

  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  • érintett: Az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adataira vonatkozik.

  • hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogok köre.

  • különleges adat: A személyes adatok különleges kategóriái, melyet a GDPR 9. cikke tartalmaz, ezek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Adatkezelő és adatfeldolgozók

A nyereményjáték lefolytatását a Solar Gold Zrt. végzi, minden vonatozó adatkezelést a Solar Gold Zrt. folytat le. A direkt marketingre vonatkozó hozzájárulás esetén a Solar Gold Zrt. mellett a Premium Life Életpályatervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 56. földszint 3.; cégjegyzékszám: 13-09-193956), valamint az AXIO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 5. 5. lház. 8. em. 46.; cégjegyzékszám: 01-09-684405) is adatfeldolgozóként jár el.

A Premium Life Életpályatervező és Tanácsadó Kft. , valamint ügynökei a Társaság szolgáltatását közvetítik. Ezért kérjük annak tudomásulvételét, hogy amennyiben az érintett a marketingcélú adatkezeléshez hozzájárul, úgy ezen utóbbi társaság is jogosult lesz az érintettet megkeresni a közvetlen üzletszerzés céljából a megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy az AXIO Kft. mint a játék szerverszolgáltatója tárolni fogja a személyes adatokat, továbbá azokon technikai műveleteket hajthat végre az adatok feldolgozása céljából.

A Solar Gold Zrt. fenntartja a jogát arra, hogy az adatfeldolgozók személyében változást eszközöljön. Ilyen esetben minden alkalommal módosítja a jelen tájékoztatót.

4. Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

5. Az adatkezelés elvei

A Solar Gold Zrt. által folytatott adatkezelések alapelveit a GDPR 5. cikke tartalmazza, ezek az elvek a jelen tájékoztató vonatkozásában a következőképpen értelmezendők:

5.1. Jogszerűség

A Solar Gold Zrt. által folytatott adatkezeléseknek minden esetben megfelelő jogalapja van, továbbá a Solar Gold Zrt. maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban vagy szerződésben foglalt rendelkezéseket.

Mind a nyereményjátékban való részvétel, mind a direkt marketing megkeresés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont). A hozzájárulásnak megfelelő előzetes tájékoztatáson kell alapulnia, önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. Az érintett a hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. Az érintett a fenti két különböző adatkezeléshez külön ad hozzájárulást, illetve jogosult visszavonni bármely hozzájárulását, együttesen vagy csak az egyik adatkezelésre vonatkozóan.

A nyereményjátékkal vagy a direkt marketinggel kapcsolatban felmerülhet, hogy a Solar Gold Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése miatt van szükség az adatkezelésre (GDPR 6. cikk (1) f) pont) vagy jogi kötelezettség teljesítése okán (GDPR 6. cikk (1) c) pont), illetve különleges esetben felmerülhet, hogy közérdekből kell folytatni az adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) e) pont) vagy az érintett vagy más személy létfontosságú érdekéből (GDPR 6. cikk (1) d) pont).

5.2. Tisztességesség

A Solar Gold Zrt. az általa kezelt adatokat tisztességesen kezeli, jóhiszeműen jár el, az általa kezelt személyes adatokkal vissza nem él, az érintett magánszféráját, valamint információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartja, nem sérti meg.

Amennyiben az érintett hozzájárulást ad közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresésre, úgy a Solar Gold Zrt. vagy megbízottja nem él vissza a hozzájárulással és nem fogja zavaróan gyakran megkeresni az érintettet.

5.3. Átláthatóság

A Solar Gold Zrt. adatkezeléseit mind a Hatóság, mind az érintettek vonatkozásában transzparensen végzi, minden adatkezelés kapcsán megadja az érintett számára a tájékoztatást, továbbá amennyiben az érintett hozzáférési jogát gyakorolja, úgy megad minden szükséges információt, amit a GDPR erre vonatkozóan előír. Adatvédelmi incidens előfordulása esetén, amennyiben azt a jogszabály előírja, a Solar Gold Zrt. haladéktalanul eleget tesz értesítési kötelezettségeinek.

5.4. Célhoz kötöttség

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések kizárólag megfelelő és jogszerű cél érdekében folynak, céljaik pontosan meghatározottak, továbbá a vonatkozó tájékoztatás egyértelmű és nem félrevezető.

5.5. Adattakarékosság

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések kizárólag olyan személyes adatokra vonatkoznak, amelyek elengedhetetlenek a nyereményjáték lefolytatásához, illetve a közvetlen megkereséshez.

5.6. Pontosság

A Solar Gold Zrt. törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz a szükséges helyreigazítások érdekében.

5.7. Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelők az érintett által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy annak hiányában az adatszolgáltatástól számított nyolc éven keresztül kezelik.

5.8. Integritás és bizalmi jelleg

A Solar Gold Zrt. megteszi a szükséges és megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa folytatott adatkezelések a GDPR, valamint az egyéb jogszabályok által előírt adatbiztonsági feltételeknek megfeleljen.

A Solar Gold Zrt. gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz csak illetékes személyek férhessenek hozzá, továbbá, hogy azok kezelése kizárólag vagy a Solar Gold Zrt. által, annak székhelyén vagy olyan személyek által történjen, amely személyek felett a Solar Gold Zrt. ellenőrzési jogot gyakorol. A Solar Gold Zrt. infrastruktúrája megfelel a szektorális jogszabályok által előírt feltételeknek.

A Solar Gold Zrt. továbbá gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kezelésében közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terhelje.

6. Az érintettek jogai

Az érintettek jogosultak a jelent pontban felsorolt jogaikkal élni. Az ilyen jognyilatkozatokat a Solar Gold Zrt. székhelyére kell levélben megküldeni a következő címre: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A. ép. VI. em. A Solar Gold Zrt. haladéktalanul megvizsgálja a jognyilatkozatokat és amennyiben a jogszerűség feltételei fennállnak, úgy eleget tesz az abban foglalt kérelemnek legfeljebb egy hónapon belül. Amennyiben az érintett joggyakorlására vonatkozó nyilatkozat nem egyértelmű a Solar Gold Zrt. felhívja az érintettet a jognyilatkozatának kiegészítésére, módosítására.

6.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti, hogy a Solar Gold Zrt. átadja róla kezelt személyes adatokat.

A tájékoztatáskérés a következő információkra terjedhet ki:

  • az adatkezelés céljaira;

  • az érintett személyes adatok kategóriáira;

  • azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaira;

  • az érintett azon jogára, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információra;

 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

A Solar Gold Zrt. csak olyan esetben ad ki személyes adatot, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. Ellenkező esetben a Solar Gold Zrt. csak általános tájékoztatást adhat.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Solar Gold Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Solar Gold Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Solar Gold Zrt. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  • az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (kivéve közvetlen üzletszerzésre vonatkozó adatkezelés esetén, amely esetben az ilyen jogszerű okokat a Solar Gold Zrt. nem vizsgálja, a tiltakozásnak haladéktalanul eleget tesz);

  • a Solar Gold Zrt. a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

 • a személyes adatokat a Solar Gold Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog korlátozható a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okokból.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • a Solar Gold Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Solar Gold Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (kivéve közvetlen üzletszerzésre vonatkozó adatkezelés esetében, ahol korlátozásra nincs szükség, a Solar Gold Zrt. a tiltakozásnak haladéktalanul eleget tesz a jogos indokok vizsgálata nélkül).

Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a korlátozás feloldásra kerül, úgy a Solar Gold Zrt. az érintettet előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni a személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában történő kiadását, valamint más adatkezelő részére történő áttranszferálását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, bármikor tiltakozzon, ha a személyes adatait a Solar Gold Zrt. közvetlen üzletszerzés céljából, illetve kivételes esetben közérdekből vagy a Solar Gold Zrt. vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezeli. A tiltakozáshoz marketingcélú adatkezelés esetén nem szükséges indokolás, egyéb esetben az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okra jogosult hivatkozni.

Ilyen esetben a Solar Gold Zrt. csak akkor jogosult az adatok további kezelésére, ha a Solar Gold Zrt. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzés céljából folyó adatkezelés esetében a Solar Gold Zrt. nem jogosult az adatok további kezelésére még a fenti okokból sem.

6.7. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult a 7. pontban foglaltak szerint panaszt tenni vagy polgári peres eljárást indítani.

7. Jogérvényesítés

Az érintett jogosult panaszt tenni a Hatóságnál amennyiben úgy gondolja, hogy a GDPR-ban, illetve Infotörvényben foglalt jogai megsérültek. Kérjük, hogy ilyen esetben első körben a Solar Gold Zrt-nél tegyen panaszt. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást adunk.

A Hatóság elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Adatvédelmi joggal összefüggő jogsértés esetén az érintett továbbá arra is jogosult, hogy bírósághoz forduljon. Ilyen esetben az illetékes bíróság a GDPR szerint a Solar Gold Zrt. átal folytatott adatkezelések vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék, az Infotörvény által szabályozott jogsértések esetében a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

8. A Solar Gold Zrt. elérhetőségei

SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: H-1062 Budapest, Váci út 1-3. A. ép. VI. em.
Tel: +36 (1) 808 9088
URL www.solargold.hu

9. Hatály és módosítás

A jelen tájékoztató 2018. június 30. napjától hatályos. A Solar Gold Zrt. jogosult a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására.