Adatvédelmi tájékoztató

SGold Trade Zrt. által szervezett aranyőr nyereményjátékhoz

Az SGold Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni Ügyfeleit az Aranyőr nevű nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi feltételekről.

A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) tartalmazza, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) . A direkt marketinggel (közvetlen üzletszerzéssel) kapcsolatban rendelkezéseket tartalmaz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az Sgold Trade Zrt. minden esetben betartja az általa folytatott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályokat, a nyereményjátékban résztvevőkre, valamint a direkt marketing címzettekre vonatkozó személyes adatokat kiemelten kezeli.

 1. Az adatkezelések rövid összefoglalása

Amennyiben az érintett külön-külön hozzájárulását adja, az Sgold Trade Zrt., illetve a megbízásából eljáró társaságok, jogosultak kezelni az érintett által megadott személyes adatokat az Aranyőr nyereményjáték lebonyolítása, valamint direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából legfeljebb nyolc évig.

 1. Fogalmak

Az Sgold Trade Zrt. törekedik arra, hogy adatkezeléssel összefüggő dokumentumai a lehető legkevesebb jogi szakkifejezést tartalmazzon. A pontos tájékoztatás alapján azonban az alábbi fogalmak alatt az alábbi, GDPR-ban meghatározott jelentést kell érteni:

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • érintett: Az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adataira vonatkozik.
 • hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogok köre.
 • különleges adat: A személyes adatok különleges kategóriái, melyet a GDPR 9. cikke tartalmaz, ezek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 1. Adatkezelő és adatfeldolgozók

A nyereményjáték lefolytatását az Sgold Trade Zrt. végzi, minden vonatozó adatkezelést az Sgold Trade Zrt. folytat le. A direkt marketingre vonatkozó hozzájárulás esetén az Sgold Trade Zrt. mellett a Premium Life Életpályatervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 56. földszint 3.; cégjegyzékszám: 13-09-193956), valamint az AXIO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 5. 5. lház. 8. em. 46.; cégjegyzékszám: 01-09-684405) is adatfeldolgozóként jár el.

Premium Life Életpályatervező és Tanácsadó Kft. , valamint ügynökei a Társaság szolgáltatását közvetítik. Ezért kérjük annak tudomásulvételét, hogy amennyiben az érintett a marketingcélú adatkezeléshez hozzájárul, úgy ezen utóbbi társaság is jogosult lesz az érintettet megkeresni a közvetlen üzletszerzés céljából a megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy az AXIO Kft. mint a játék szerverszolgáltatója tárolni fogja a személyes adatokat, továbbá azokon technikai műveleteket hajthat végre az adatok feldolgozása céljából.

Az Sgold Trade Zrt. fenntartja a jogát arra, hogy az adatfeldolgozók személyében változást eszközöljön. Ilyen esetben minden alkalommal módosítja a jelen tájékoztatót.

 1. Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

 1. Az adatkezelés elvei

Az Sgold Trade Zrt. által folytatott adatkezelések alapelveit a GDPR 5. cikke tartalmazza, ezek az elvek a jelen tájékoztató vonatkozásában a következőképpen értelmezendők:

5.1. Jogszerűség

Az Sgold Trade Zrt. által folytatott adatkezeléseknek minden esetben megfelelő jogalapja van, továbbá az Sgold Trade Zrt. maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban vagy szerződésben foglalt rendelkezéseket.

Mind a nyereményjátékban való részvétel, mind a direkt marketing megkeresés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont). A hozzájárulásnak megfelelő előzetes tájékoztatáson kell alapulnia, önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. Az érintett a hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. Az érintett a fenti két különböző adatkezeléshez külön ad hozzájárulást, illetve jogosult visszavonni bármely hozzájárulását, együttesen vagy csak az egyik adatkezelésre vonatkozóan.

A nyereményjátékkal vagy a direkt marketinggel kapcsolatban felmerülhet, hogy az Sgold Trade Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése miatt van szükség az adatkezelésre (GDPR 6. cikk (1) f) pont) vagy jogi kötelezettség teljesítése okán (GDPR 6. cikk (1) c) pont), illetve különleges esetben felmerülhet, hogy közérdekből kell folytatni az adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) e) pont) vagy az érintett vagy más személy létfontosságú érdekéből (GDPR 6. cikk (1) d) pont).

5.2. Tisztességesség

Az Sgold Trade Zrt. az általa kezelt adatokat tisztességesen kezeli, jóhiszeműen jár el, az általa kezelt személyes adatokkal vissza nem él, az érintett magánszféráját, valamint információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartja, nem sérti meg.

Amennyiben az érintett hozzájárulást ad közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresésre, úgy az Sgold Trade Zrt. vagy megbízottja nem él vissza a hozzájárulással és nem fogja zavaróan gyakran megkeresni az érintettet.

5.3. Átláthatóság

Az Sgold Trade Zrt. adatkezeléseit mind a Hatóság, mind az érintettek vonatkozásában transzparensen végzi, minden adatkezelés kapcsán megadja az érintett számára a tájékoztatást, továbbá amennyiben az érintett hozzáférési jogát gyakorolja, úgy megad minden szükséges információt, amit a GDPR erre vonatkozóan előír. Adatvédelmi incidens előfordulása esetén, amennyiben azt a jogszabály előírja, az Sgold Trade Zrt. haladéktalanul eleget tesz értesítési kötelezettségeinek.

5.4. Célhoz kötöttség

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések kizárólag megfelelő és jogszerű cél érdekében folynak, céljaik pontosan meghatározottak, továbbá a vonatkozó tájékoztatás egyértelmű és nem félrevezető.

5.5. Adattakarékosság

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések kizárólag olyan személyes adatokra vonatkoznak, amelyek elengedhetetlenek a nyereményjáték lefolytatásához, illetve a közvetlen megkereséshez.

5.6. Pontosság

Az Sgold Trade Zrt. törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz a szükséges helyreigazítások érdekében.

5.7. Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelők az érintett által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy annak hiányában az adatszolgáltatástól számított nyolc éven keresztül kezelik.

5.8. Integritás és bizalmi jelleg

Az Sgold Trade Zrt. megteszi a szükséges és megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa folytatott adatkezelések a GDPR, valamint az egyéb jogszabályok által előírt adatbiztonsági feltételeknek megfeleljen.

Az Sgold Trade Zrt. gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz csak illetékes személyek férhessenek hozzá, továbbá, hogy azok kezelése kizárólag vagy az Sgold Trade Zrt. által, annak székhelyén vagy olyan személyek által történjen, amely személyek felett az Sgold Trade Zrt. ellenőrzési jogot gyakorol. Az Sgold Trade Zrt. infrastruktúrája megfelel a szektorális jogszabályok által előírt feltételeknek.

Az Sgold Trade Zrt. továbbá gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kezelésében közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terhelje.

 1. Tájékoztatás az általunk folytatott adatkezelésekről

Társaságunk jelenleg három különböző adatkezelést folytat az alábbiak szerint:

– a NAIH-55489/2012. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása céljából folytatott adatkezelés kapcsán az alábbi adatok tekintetében: név, születéskori név, születési hely és idő, állampolgárság, adóazonosító jel, anyja neve, állandó lakcím, magyarországi tartózkodási hely, levelezési cím, személyazonosító okmány (ideértve útlevél is) típusa, száma, érvényessége, lakcímkártya száma, kiállítási dátuma, telefonszám, faxszám, e-mail cím. (ugyanezen adatok az esetlegesen eljáró meghatalmazottra, képviselőre, rendelkezésre jogosultra, a tényleges tulajdonosra vonatkozóan), kiemelt közszereplői státusz

Az ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása szempontjából szükséges adatkezelést bizonyos személyes adatok tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, más személyes adatok tekintetében pedig az ügyfelek hozzájárulása alapján folytatjuk. Ezen adatkezelés időtartama az ügyfelekkel kötött szerződés hatályát követő nyolc évre terjed ki.

– a NAIH-55489/2012. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleink panaszkezelése céljából az alábbi adatok tekintetében: név, lakcím, levelezési cím, egyéb elérhetőség (az adatkezelés érintettjének döntése, hogy milyen elérhetőség), az érintett hangja, az érintett bármely más személyes adata, amelyet a panasz megtétele folytán közöl.

A panaszkezelés céljából folytatott adatkezelést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény írja elő. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól, illetve bizonyos esetben a panaszról készítendő jegyzőkönyv felvételétől számított öt év.

– a NAIH-55489/2012. bejelentési szám alatt nyilvántartott, a honlapon vagy más elektronikus úton regisztrált marketingcélú megkeresés vagy tájékoztatás lehetővé tétele céljából az alábbi adatok tekintetében: név, e-mail cím és telefonszám.

A marketingcélú adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulása alapján történik, melyet a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt nyilatkozat szerinti tartalommal ad meg. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól számított nyolc év.

A marketingcélú adatkezelés keretében az érintettek által megadott személyes adatok, átadásra kerülnek a PrestigeGold Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-355481). Ezen társaság, valamint ügynökei eljárnak adatfeldolgozóként is, mely tevékenység körében a Társaság szolgáltatását közvetítik. Emellett ezen társaság adatkezelőként is felhasználja az hivatkozott személyes adatokat 2020. december 1. napját követően. Ezért kérjük annak tudomásulvételét, hogy amennyiben Ön a marketingcélú adatkezeléshez hozzájárul, úgy ezen utóbbi társaság is jogosult lesz felhasználni az Ön személyes adatait.

A marketingcélú adatkezelésre vonatkozó NAIH bejelentés jelenleg megújítás alatt áll, az új határozatszám hatóság általi kiadását követően az adatkezelési szabályzat haladéktalanul frissítésre kerül.

Mindhárom fenti adatkezelés tárgyát képező adatok forrása az ügyfelek és más érintettek önkéntes adatszolgáltatása. Ezen adatkezeléseket az adatszolgáltatást követően közvetlenül megkezdjük.

A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek vagy amelyek kezelését törvény írja elő.

 1. A honlap látogatóival kapcsolatos adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez általában személyes adatok megadása nem szükséges. A honlapon elérhető egyes szolgáltatások (pl. hírlevél; ügyfelek számára üzemeltetett adatbázis) igénybevételére bizonyos személyes adatok megadását követően van lehetőség. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Társaság a honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Társaság a honlap üzemeltetése során az alábbi – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat rögzíti: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe); domain-név (URL); a hozzáférés adatai; az ügyfél file lekérés (file név és URL); a HTTP válaszkód; a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt; a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége; a látogatás időpontja; a megtekintett oldalak adatai; a használt böngészőprogram neve és verziószáma.

A Társaság a látogató informatikai eszközén ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Tájékoztatjuk, hogy a sütik az Ön gépén történő elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén keresztül beállíthatja. A jelen honlapon használt sütikről részletes leírást talál a Cookie Szabályzatban.

 1. Hozzájárulás a marketing célú adatkezeléshez

Amennyiben Ön a jelen honlapon vagy máshol a Társaság részére marketing célú adatkezeléshez ad hozzájárulást (külön nyilatkozat elfogadásával), úgy a nyilatkozat szerinti hozzájárulás feltételei az alábbiak:

„A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk, valamint PrestigeGold Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-355481). az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat (e-mail cím és/vagy telefonszám) az Önnel való marketing célú kapcsolattartás céljából az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) évig kezelje, és Önnel ezen célokból kifolyólag a későbbiekben e-mailen és/vagy telefonon kapcsolatba lépjen.

Továbbá Ön hozzájárul ahhoz, hogy a PrestigeGold Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság , mint a Társaság közvetítője, valamint ezen társaság ügynökei, adatfeldolgozóként is átvegyék az Ön személyes adatait, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben további adatfeldolgozó kerül igénybevételre, úgy Önt erről a Társaság honlapján értesítjük.

Ön a jelen hozzájárulás elfogadásával továbbá kijelenti, hogy elolvasta és megértette a fenti tájékoztatót, tisztában van azzal, hogy a fentiek szerint jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatainak törlését, zárolását és helyesbítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá tisztában a fentiek szerinti jogorvoslati lehetőségekkel is. Kérjük, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat, illetve az adatkezelési tájékoztató tartalma nem egyértelmű, úgy szíveskedjen a jelen nyilatkozat elfogadása előtt további tájékoztatást kérni tőlünk erre vonatkozóan.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Megteszünk minden szükséges technikai, illetve egyéb intézkedést az Ön adatainak védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Kérjük, csak a saját személyes adatait adja meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra Ön csak az érintett meghatalmazásával jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen.”

 1. Az érintettek jogai

Az érintettek jogosultak a jelent pontban felsorolt jogaikkal élni. Az ilyen jognyilatkozatokat az Sgold Trade Zrt. székhelyére kell levélben megküldeni a következő címre: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. Az Sgold Trade Zrt. haladéktalanul megvizsgálja a jognyilatkozatokat és amennyiben a jogszerűség feltételei fennállnak, úgy eleget tesz az abban foglalt kérelemnek legfeljebb egy hónapon belül. Amennyiben az érintett joggyakorlására vonatkozó nyilatkozat nem egyértelmű az Sgold Trade Zrt. felhívja az érintettet a jognyilatkozatának kiegészítésére, módosítására.

9.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti, hogy az Sgold Trade Zrt. átadja róla kezelt személyes adatokat.

A tájékoztatáskérés a következő információkra terjedhet ki:

 • az adatkezelés céljaira;
 • az érintett személyes adatok kategóriáira;
 • azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaira;
 • az érintett azon jogára, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információra;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

Az Sgold Trade Zrt. csak olyan esetben ad ki személyes adatot, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. Ellenkező esetben az Sgold Trade Zrt. csak általános tájékoztatást adhat.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Sgold Trade Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Sgold Trade Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Sgold Trade Zrt. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (kivéve közvetlen üzletszerzésre vonatkozó adatkezelés esetén, amely esetben az ilyen jogszerű okokat az Sgold Trade Zrt. nem vizsgálja, a tiltakozásnak haladéktalanul eleget tesz);
 • az Sgold Trade Zrt. a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Sgold Trade Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog korlátozható a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okokból.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Sgold Trade Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Sgold Trade Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (kivéve közvetlen üzletszerzésre vonatkozó adatkezelés esetében, ahol korlátozásra nincs szükség, az Sgold Trade Zrt. a tiltakozásnak haladéktalanul eleget tesz a jogos indokok vizsgálata nélkül).

Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a korlátozás feloldásra kerül, úgy az Sgold Trade Zrt. az érintettet előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni a személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában történő kiadását, valamint más adatkezelő részére történő áttranszferálását.

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, bármikor tiltakozzon, ha a személyes adatait az Sgold Trade Zrt. közvetlen üzletszerzés céljából, illetve kivételes esetben közérdekből vagy az Sgold Trade Zrt. vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezeli. A tiltakozáshoz marketingcélú adatkezelés esetén nem szükséges indokolás, egyéb esetben az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okra jogosult hivatkozni.

Ilyen esetben az Sgold Trade Zrt. csak akkor jogosult az adatok további kezelésére, ha az Sgold Trade Zrt. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzés céljából folyó adatkezelés esetében az Sgold Trade Zrt. nem jogosult az adatok további kezelésére még a fenti okokból sem.

9.7. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult a 7. pontban foglaltak szerint panaszt tenni vagy egyéb eljárást indítani.

 1. Jogérvényesítés

Az érintett jogosult panaszt tenni a Hatóságnál amennyiben úgy gondolja, hogy a GDPR-ban, illetve Infotörvényben foglalt jogai megsérültek. Kérjük, hogy ilyen esetben első körben az Sgold Trade Zrt-nél tegyen panaszt. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást adunk.

A Hatóság elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 URL http://naih.hu

Adatvédelmi joggal összefüggő jogsértés esetén az érintett továbbá arra is jogosult, hogy bírósághoz forduljon. Ilyen esetben az illetékes bíróság a GDPR szerint az Sgold Trade Zrt. átal folytatott adatkezelések vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék, az Infotörvény által szabályozott jogsértések esetében a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 1. Az Sgold Trade Zrt. elérhetőségei

SGold Trade Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cím: H-1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em.
 Tel: +36 (1) 808 9088
 URL www.solargold.hu

 1. Hatály és módosítás

A jelen tájékoztató 2021. január 19. napjától hatályos. az Sgold Trade Zrt. jogosult a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására.

 
SGold Trade Zrt. által szervezett aranyőr nyereményjátékhoz

Az SGold Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni Ügyfeleit az Aranyőr nevű nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi feltételekről.

A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) tartalmazza, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) . A direkt marketinggel (közvetlen üzletszerzéssel) kapcsolatban rendelkezéseket tartalmaz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az Sgold Trade Zrt. minden esetben betartja az általa folytatott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályokat, a nyereményjátékban résztvevőkre, valamint a direkt marketing címzettekre vonatkozó személyes adatokat kiemelten kezeli.

 1. Az adatkezelések rövid összefoglalása

Amennyiben az érintett külön-külön hozzájárulását adja, az Sgold Trade Zrt., illetve a megbízásából eljáró társaságok, jogosultak kezelni az érintett által megadott személyes adatokat az Aranyőr nyereményjáték lebonyolítása, valamint direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából legfeljebb nyolc évig.

 1. Fogalmak

Az Sgold Trade Zrt. törekedik arra, hogy adatkezeléssel összefüggő dokumentumai a lehető legkevesebb jogi szakkifejezést tartalmazzon. A pontos tájékoztatás alapján azonban az alábbi fogalmak alatt az alábbi, GDPR-ban meghatározott jelentést kell érteni:

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • érintett: Az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adataira vonatkozik.
 • hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogok köre.
 • különleges adat: A személyes adatok különleges kategóriái, melyet a GDPR 9. cikke tartalmaz, ezek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 1. Adatkezelő és adatfeldolgozók
A nyereményjáték lefolytatását az Sgold Trade Zrt. végzi, minden vonatkozó adatkezelést az Sgold Trade Zrt. folytat le. A direkt marketingre vonatkozó hozzájárulás esetén az Sgold Trade Zrt. Jogosult a regisztrálók megkeresésére.
Az Sgold Trade Zrt. fenntartja a jogát arra, hogy az adatfeldolgozók személyében változást eszközöljön. Ilyen esetben minden alkalommal módosítja a jelen tájékoztatót.
 1. Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

 1. Az adatkezelés elvei

Az Sgold Trade Zrt. által folytatott adatkezelések alapelveit a GDPR 5. cikke tartalmazza, ezek az elvek a jelen tájékoztató vonatkozásában a következőképpen értelmezendők:

5.1. Jogszerűség

Az Sgold Trade Zrt. által folytatott adatkezeléseknek minden esetben megfelelő jogalapja van, továbbá az Sgold Trade Zrt. maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban vagy szerződésben foglalt rendelkezéseket.

Mind a nyereményjátékban való részvétel, mind a direkt marketing megkeresés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont). A hozzájárulásnak megfelelő előzetes tájékoztatáson kell alapulnia, önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. Az érintett a hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. Az érintett a fenti két különböző adatkezeléshez külön ad hozzájárulást, illetve jogosult visszavonni bármely hozzájárulását, együttesen vagy csak az egyik adatkezelésre vonatkozóan.

A nyereményjátékkal vagy a direkt marketinggel kapcsolatban felmerülhet, hogy az Sgold Trade Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése miatt van szükség az adatkezelésre (GDPR 6. cikk (1) f) pont) vagy jogi kötelezettség teljesítése okán (GDPR 6. cikk (1) c) pont), illetve különleges esetben felmerülhet, hogy közérdekből kell folytatni az adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) e) pont) vagy az érintett vagy más személy létfontosságú érdekéből (GDPR 6. cikk (1) d) pont).

5.2. Tisztességesség

Az Sgold Trade Zrt. az általa kezelt adatokat tisztességesen kezeli, jóhiszeműen jár el, az általa kezelt személyes adatokkal vissza nem él, az érintett magánszféráját, valamint információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartja, nem sérti meg.

Amennyiben az érintett hozzájárulást ad közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresésre, úgy az Sgold Trade Zrt. vagy megbízottja nem él vissza a hozzájárulással és nem fogja zavaróan gyakran megkeresni az érintettet.

5.3. Átláthatóság

Az Sgold Trade Zrt. adatkezeléseit mind a Hatóság, mind az érintettek vonatkozásában transzparensen végzi, minden adatkezelés kapcsán megadja az érintett számára a tájékoztatást, továbbá amennyiben az érintett hozzáférési jogát gyakorolja, úgy megad minden szükséges információt, amit a GDPR erre vonatkozóan előír. Adatvédelmi incidens előfordulása esetén, amennyiben azt a jogszabály előírja, az Sgold Trade Zrt. haladéktalanul eleget tesz értesítési kötelezettségeinek.

5.4. Célhoz kötöttség

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések kizárólag megfelelő és jogszerű cél érdekében folynak, céljaik pontosan meghatározottak, továbbá a vonatkozó tájékoztatás egyértelmű és nem félrevezető.

5.5. Adattakarékosság

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések kizárólag olyan személyes adatokra vonatkoznak, amelyek elengedhetetlenek a nyereményjáték lefolytatásához, illetve a közvetlen megkereséshez.

5.6. Pontosság

Az Sgold Trade Zrt. törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz a szükséges helyreigazítások érdekében.

5.7. Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelők az érintett által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy annak hiányában az adatszolgáltatástól számított nyolc éven keresztül kezelik.

5.8. Integritás és bizalmi jelleg

Az Sgold Trade Zrt. megteszi a szükséges és megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa folytatott adatkezelések a GDPR, valamint az egyéb jogszabályok által előírt adatbiztonsági feltételeknek megfeleljen.

Az Sgold Trade Zrt. gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz csak illetékes személyek férhessenek hozzá, továbbá, hogy azok kezelése kizárólag vagy az Sgold Trade Zrt. által, annak székhelyén vagy olyan személyek által történjen, amely személyek felett az Sgold Trade Zrt. ellenőrzési jogot gyakorol. Az Sgold Trade Zrt. infrastruktúrája megfelel a szektorális jogszabályok által előírt feltételeknek.

Az Sgold Trade Zrt. továbbá gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kezelésében közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terhelje.

 1. Tájékoztatás az általunk folytatott adatkezelésekről

Társaságunk jelenleg három különböző adatkezelést folytat az alábbiak szerint:

– a NAIH-55489/2012. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása céljából folytatott adatkezelés kapcsán az alábbi adatok tekintetében: név, születéskori név, születési hely és idő, állampolgárság, adóazonosító jel, anyja neve, állandó lakcím, magyarországi tartózkodási hely, levelezési cím, személyazonosító okmány (ideértve útlevél is) típusa, száma, érvényessége, lakcímkártya száma, kiállítási dátuma, telefonszám, faxszám, e-mail cím. (ugyanezen adatok az esetlegesen eljáró meghatalmazottra, képviselőre, rendelkezésre jogosultra, a tényleges tulajdonosra vonatkozóan), kiemelt közszereplői státusz

Az ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása szempontjából szükséges adatkezelést bizonyos személyes adatok tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, más személyes adatok tekintetében pedig az ügyfelek hozzájárulása alapján folytatjuk. Ezen adatkezelés időtartama az ügyfelekkel kötött szerződés hatályát követő nyolc évre terjed ki.

– a NAIH-55489/2012. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleink panaszkezelése céljából az alábbi adatok tekintetében: név, lakcím, levelezési cím, egyéb elérhetőség (az adatkezelés érintettjének döntése, hogy milyen elérhetőség), az érintett hangja, az érintett bármely más személyes adata, amelyet a panasz megtétele folytán közöl.

A panaszkezelés céljából folytatott adatkezelést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény írja elő. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól, illetve bizonyos esetben a panaszról készítendő jegyzőkönyv felvételétől számított öt év.

– a NAIH-55489/2012. bejelentési szám alatt nyilvántartott, a honlapon vagy más elektronikus úton regisztrált marketingcélú megkeresés vagy tájékoztatás lehetővé tétele céljából az alábbi adatok tekintetében: név, e-mail cím és telefonszám.

A marketingcélú adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulása alapján történik, melyet a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt nyilatkozat szerinti tartalommal ad meg. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól számított nyolc év.

A marketingcélú adatkezelés keretében az érintettek által megadott személyes adatok, átadásra kerülnek a PrestigeGold Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-355481). Ezen társaság, valamint ügynökei eljárnak adatfeldolgozóként is, mely tevékenység körében a Társaság szolgáltatását közvetítik. Emellett ezen társaság adatkezelőként is felhasználja az hivatkozott személyes adatokat 2020. december 1. napját követően. Ezért kérjük annak tudomásulvételét, hogy amennyiben Ön a marketingcélú adatkezeléshez hozzájárul, úgy ezen utóbbi társaság is jogosult lesz felhasználni az Ön személyes adatait.

A marketingcélú adatkezelésre vonatkozó NAIH bejelentés jelenleg megújítás alatt áll, az új határozatszám hatóság általi kiadását követően az adatkezelési szabályzat haladéktalanul frissítésre kerül.

Mindhárom fenti adatkezelés tárgyát képező adatok forrása az ügyfelek és más érintettek önkéntes adatszolgáltatása. Ezen adatkezeléseket az adatszolgáltatást követően közvetlenül megkezdjük.

A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek vagy amelyek kezelését törvény írja elő.

 1. A honlap látogatóival kapcsolatos adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez általában személyes adatok megadása nem szükséges. A honlapon elérhető egyes szolgáltatások (pl. hírlevél; ügyfelek számára üzemeltetett adatbázis) igénybevételére bizonyos személyes adatok megadását követően van lehetőség. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Társaság a honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Társaság a honlap üzemeltetése során az alábbi – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat rögzíti: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe); domain-név (URL); a hozzáférés adatai; az ügyfél file lekérés (file név és URL); a HTTP válaszkód; a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt; a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége; a látogatás időpontja; a megtekintett oldalak adatai; a használt böngészőprogram neve és verziószáma.

A Társaság a látogató informatikai eszközén ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Tájékoztatjuk, hogy a sütik az Ön gépén történő elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén keresztül beállíthatja. A jelen honlapon használt sütikről részletes leírást talál a Cookie Szabályzatban.

 1. Hozzájárulás a marketing célú adatkezeléshez

Amennyiben Ön a jelen honlapon vagy máshol a Társaság részére marketing célú adatkezeléshez ad hozzájárulást (külön nyilatkozat elfogadásával), úgy a nyilatkozat szerinti hozzájárulás feltételei az alábbiak:

„A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk, valamint PrestigeGold Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-355481). az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat (e-mail cím és/vagy telefonszám) az Önnel való marketing célú kapcsolattartás céljából az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) évig kezelje, és Önnel ezen célokból kifolyólag a későbbiekben e-mailen és/vagy telefonon kapcsolatba lépjen.

Továbbá Ön hozzájárul ahhoz, hogy a PrestigeGold Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság , mint a Társaság közvetítője, valamint ezen társaság ügynökei, adatfeldolgozóként is átvegyék az Ön személyes adatait, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben további adatfeldolgozó kerül igénybevételre, úgy Önt erről a Társaság honlapján értesítjük.

Ön a jelen hozzájárulás elfogadásával továbbá kijelenti, hogy elolvasta és megértette a fenti tájékoztatót, tisztában van azzal, hogy a fentiek szerint jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatainak törlését, zárolását és helyesbítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá tisztában a fentiek szerinti jogorvoslati lehetőségekkel is. Kérjük, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat, illetve az adatkezelési tájékoztató tartalma nem egyértelmű, úgy szíveskedjen a jelen nyilatkozat elfogadása előtt további tájékoztatást kérni tőlünk erre vonatkozóan.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Megteszünk minden szükséges technikai, illetve egyéb intézkedést az Ön adatainak védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Kérjük, csak a saját személyes adatait adja meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra Ön csak az érintett meghatalmazásával jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen.”

 1. Az érintettek jogai

Az érintettek jogosultak a jelent pontban felsorolt jogaikkal élni. Az ilyen jognyilatkozatokat az Sgold Trade Zrt. székhelyére kell levélben megküldeni a következő címre: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. Az Sgold Trade Zrt. haladéktalanul megvizsgálja a jognyilatkozatokat és amennyiben a jogszerűség feltételei fennállnak, úgy eleget tesz az abban foglalt kérelemnek legfeljebb egy hónapon belül. Amennyiben az érintett joggyakorlására vonatkozó nyilatkozat nem egyértelmű az Sgold Trade Zrt. felhívja az érintettet a jognyilatkozatának kiegészítésére, módosítására.

9.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti, hogy az Sgold Trade Zrt. átadja róla kezelt személyes adatokat.

A tájékoztatáskérés a következő információkra terjedhet ki:

 • az adatkezelés céljaira;
 • az érintett személyes adatok kategóriáira;
 • azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaira;
 • az érintett azon jogára, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információra;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

Az Sgold Trade Zrt. csak olyan esetben ad ki személyes adatot, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. Ellenkező esetben az Sgold Trade Zrt. csak általános tájékoztatást adhat.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Sgold Trade Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Sgold Trade Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Sgold Trade Zrt. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (kivéve közvetlen üzletszerzésre vonatkozó adatkezelés esetén, amely esetben az ilyen jogszerű okokat az Sgold Trade Zrt. nem vizsgálja, a tiltakozásnak haladéktalanul eleget tesz);
 • az Sgold Trade Zrt. a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Sgold Trade Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog korlátozható a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okokból.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Sgold Trade Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Sgold Trade Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (kivéve közvetlen üzletszerzésre vonatkozó adatkezelés esetében, ahol korlátozásra nincs szükség, az Sgold Trade Zrt. a tiltakozásnak haladéktalanul eleget tesz a jogos indokok vizsgálata nélkül).

Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a korlátozás feloldásra kerül, úgy az Sgold Trade Zrt. az érintettet előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni a személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában történő kiadását, valamint más adatkezelő részére történő áttranszferálását.

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, bármikor tiltakozzon, ha a személyes adatait az Sgold Trade Zrt. közvetlen üzletszerzés céljából, illetve kivételes esetben közérdekből vagy az Sgold Trade Zrt. vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezeli. A tiltakozáshoz marketingcélú adatkezelés esetén nem szükséges indokolás, egyéb esetben az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okra jogosult hivatkozni.

Ilyen esetben az Sgold Trade Zrt. csak akkor jogosult az adatok további kezelésére, ha az Sgold Trade Zrt. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzés céljából folyó adatkezelés esetében az Sgold Trade Zrt. nem jogosult az adatok további kezelésére még a fenti okokból sem.

9.7. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult a 7. pontban foglaltak szerint panaszt tenni vagy egyéb eljárást indítani.

 1. Jogérvényesítés

Az érintett jogosult panaszt tenni a Hatóságnál amennyiben úgy gondolja, hogy a GDPR-ban, illetve Infotörvényben foglalt jogai megsérültek. Kérjük, hogy ilyen esetben első körben az Sgold Trade Zrt-nél tegyen panaszt. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást adunk.

A Hatóság elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Adatvédelmi joggal összefüggő jogsértés esetén az érintett továbbá arra is jogosult, hogy bírósághoz forduljon. Ilyen esetben az illetékes bíróság a GDPR szerint az Sgold Trade Zrt. átal folytatott adatkezelések vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék, az Infotörvény által szabályozott jogsértések esetében a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 1. Az Sgold Trade Zrt. elérhetőségei

SGold Trade Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: H-1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em.
Tel: +36 (1) 808 9088
URL www.solargold.hu

 1. Hatály és módosítás

A jelen tájékoztató 2021. január 19. napjától hatályos. az Sgold Trade Zrt. jogosult a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására.