ARANYŐR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA


1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

A nyereményjáték megnevezése ARANYŐR (továbbiakban: ARANYŐR vagy Játék), szervezője a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. „A” 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047478; adószám: 24075387-2-42; statisztikai számjel: 24075387-4778-114-01, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1.

A Játék kezdő időpontja A Játék befejező időpontja
2017. szeptember 20. - 0 óra 01 perctől kezdődően minden hónap 20. napjának 0 óra 01 percétől. A játék kezdetét követő hónap 19. napján 23 óra 59 percéig. (Minden hónapban)

2.2. A Játék havi rendszerességű, folyamatosan szervezett és bonyolított.

2.3. A Játék befejezéséről, meghosszabbításáról a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan dönteni. A Játék megszűntetése a folyamatban lévő Játékot kizárólag abban az esetben érinti, ha erről a Szervező kifejezetten tájékoztatja a résztvevőket.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

3.1. A Játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek (a továbbiakban Résztvevő):

3.1.1. a Játék kezdő időpontjáig betöltötte 18. életévét,

3.1.2. Magyarországi lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik,

3.1.3. Elfogadja és betartja a Szervező www.aranyor.hu honlapján található adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Játék részvételi szabályzatát,

3.1.4. a Játék időtartama alatt valós válaszokat adva kitöltötte a www.aranyor.hu oldalon található 4 kérdésből álló kérdőívet, valamin a kérdőív kitöltésével hozzájárult az ott feltüntetett személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez az ott megjelölt célból és időpontig, és ezen hozzájárulást a Játok befejező időpontjáig nem vonta vissza,

3.1.5. a fenti online kérdőíven megjelölt személyes adatai megegyeznek a személyazonosságot igazoló okmányában rögzített adataival,

3.1.6. a fenti online kérdőíven megjelölt levelezési címen vagy telefonszámon elérhető a Szervező számára.

3.2. Minden Résztvevő kizárólag egy online kérdőív kitöltésével vehet részt a Játékban.

3.3. A Játékban nem vehetnék részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

4. NYEREMÉNY

4.1. A Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők között 1 (egy) fő részére az alábbi nyereményeket (továbbiakban Nyeremény) sorolja ki a Szervező székhelyén:

(i) 5 gramm Argor Heraeus aranylapka. 24 karátos, „Négykilences” tisztaságú „Good Delivery” minősítéssel rendelkező finomítóból származó aranylapkát és 1 db Andrea Marazzini női karkötőt swarovski kristállyal.

Az átadás feltétele, hogy a nyertes azonosítására sor kerüljön. Az átadásra nyertes és a Szervező között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ugyanakkor a nyertest átvételi kötelezettség nem terheli. A Szervezőnek nincs őrzési kötelezettsége a Nyeremények vonatkozásában, amennyiben az értesített nyertes (pótnyertes) nem jelentkezik a Nyereményért.

A Szervező bármikor jogosult utólag módosítani a Nyereményeket.

4.2. A Szervező nem kötelezhető a Nyeremény készpénzre vagy más termékre való átváltására, a Nyeremény nem átruházható, ugyanakkor a nyertes a Nyereményét a Szervező részére értékesítheti melynek mindenkori feltételeit a Szervező határozza meg.

4.3. A Szervezőt a Játék, illetve a Nyeremény tekintetében nem terheli szavatosság vagy jótállás.

4.4. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért. Résztvevő továbbá lemond a regisztrációval arról, hogy jogi útra terelje a Játékkal, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel szemben felmerült bármely jogvitáját, jogi igényét.

5. SORSOLÁS

A Szervező a Játék befejezését követő harmadik munkanapon, 17. óra 00. perckor, sorsolja ki az 1 fő nyertest, továbbá az 1 fő pótnyertest a Játék adott szakaszában érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők közül. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor, kézi sorsolás útján.

6. NYERTES / PÓTNYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az általa kitöltött szórólapon megadott elérhetőségein (e-mail vagy telefon útján) értesíti az adott sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül.

6.2. Ha a megadott elérhetőségen a nyertest nem lehet értesíteni, vagy a megkeresésre 10 munkanapon belül nem reagál, illetve ha a Nyereményt visszautasítja, a pótnyertest a fenti pont szerint kell értesíteni. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, vagy a Nyereményt a pótnyertes is visszautasítja, úgy a Nyeremény nem kerül kisorsolásra.

6.3. A Nyeremény átvételére a Szervező székhelyén, vagy amennyiben a Szervező felajánlja, a Szervező által megjelölt egyéb helyen kerül sor a nyertes értesítését követő legfeljebb 15 napon belül. A nyertes személyazonosságának megállapítása érvényes, fényképes személyazonosító okmány útján kerül sor. A nyertes személyazonosságának megállapítása során a nyertesnek együttműködési kötelezettsége van a Szervezővel. Amennyiben együttműködési kötelezettségét nem teljesíti a Nyeremény átadását a Szervező megtagadhatja. Ebben az esetben a 6.2. pontban hivatkozott eljárás kerül alkalmazásra.

6.4. Szervező jogosult a nyertes (pótnyertes) hozzájárulását követően a nyertes nevét, lakóhelye szerinti városát, valamint a Szervező által készített fotóját a sorsolást követően honlapján (www.solargold.hu) és / vagy Facebook oldalán vagy egyéb közösségi média elérhetőségein (így különösen blog, vagy a Szervező honlapja www.solargold.hu) nyilvánosságra hozni.

6.5. A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyertest (pótnyertest) nem lehet értesíteni az elérhetőségének megváltozása következtében, vagy ha az érintett személy az értesítést nem, vagy késve kapja meg.

7. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

7.1. Az online kérdőív kitöltésével és a Szervező (vagy megbízottja) rendelkezésére bocsátásával az érintett személy ráutaló magatartásával kérelmezi részvételét a Játékban és kifejezetten hozzájárul, hogy az online kérdőíven feltüntetett adatait a Szervező marketingcélra, illetve a nyereményjáték céljából területileg korlátozásmentesen, időlegesen pedig legfeljebb 8 évig, illetve bármilyen más módon (pl. internet stb.) kezelje, és 6.4 szerinti adatait nyilvánosságra hozza.

7.2. Résztvevők regisztrációjukkal kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Szervező telefonon, e-mailben, marketing célú megkereséssel, vagy tájékoztatással megkereshesse őket a 7.1. pont szerinti határidőben.

7.3. A Résztvevők a személyi adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulásukat bármikor, a Szervező honlapján közölt adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint közölt módon visszavonhatják (illetve az ott megjelölt módon gyakorolhatják egyéb vonatkozó jogaikat). A Résztvevők személyi adataik felhasználására vonatkozó hozzájárulások visszavonásával egyidejűleg lemondanak a Játékban való részvételről.

7.4. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezéseket (így a Résztvevők jogait) a Szervező mindenkori adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a honlapján.

7.5. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-55489/2012. (marketing céljából).

7.6. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-108216/2016. (nyereményjáték céljából).

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A jelen szabályzathoz bármely érdeklődő szabadon hozzáférhet a Szervező honlapján.

8.2. A Szervező jogosult a jelen szabályzatot, így a Játék feltételeit és időtartamát egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Résztvevők külön értesítése nélkül, a Szervező honlapján történő közzététel napját követő naptól hatályos.