Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat


1. Adatvédelmi és adatkezelési alapelvek

Társaságunk, a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047478; székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A. ép. VI. em.) számára kiemelkedően fontos cél ügyfeleink, a honlap látogatói, valamint a hírlevelünkre és más marketing célú megkeresésünkre a honlapon, illetve más elektronikus módon hozzájárulásukat adó személyek személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása.

Működésünk során ügyfeleink, valamint a látogatók önkéntes adatszolgáltatása folytán tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése során eleget teszünk a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”);
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek.

A jelen tájékoztatóban az alábbi fogalmak alatt ezen fogalmaknak az alábbiakban foglalt, Infotörvény szerinti meghatározásait kell érteni:

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az Ön kérelmére legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben adatvédelmi incidens történt), továbbá arról, hogy kik és milyen célból és jogalapon kapják vagy kapták meg az adatokat (amennyiben adattovábbítás történt).

Ezen fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be hozzánk. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Önnek, mint az adatkezelés érintettjének emellett megvan a joga, hogy – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatainak törlését kérje, továbbá joga van az arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy zárolását és tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényét vagy a személyes adatok kezelésével, illetve a jelen tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen (solar@solargold.hu), levélben (1062 Budapest, Váci út 1-3. A. ép. VI. em.) vagy telefonon (+36 (1) 808-9088) jelezze nekünk. Kérelmének közlését követően a tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül, egyéb esetben 25 (huszonöt) napon belül választ adunk megkeresésére, illetve eleget teszünk az Önre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, tiltására, zárolására vagy helyesbítésére vonatkozó kérelmének. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha adatkezelésünk elleni tiltakozásával kapcsolatban hozott döntésünkkel nem ért egyet vagy azt nem kapja határidőn belül kézhez, úgy jogosult a döntés közlésétől, illetve a határidő leteltétől számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulni, egyéb fenti tárgyú döntésünk esetében pedig jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni.

Lehetséges, hogy feldolgozásra, illetve elemzésre kiadjuk személyes adatait más cégeknek, szerződéses partnereinknek. Ilyen esetben mindig előzetesen tájékoztatjuk az érintetteket. A fenti vállalkozások a szerződéses partnereinkkel kötött adatkezelési megállapodás, illetve a vonatkozó adatkezelési határidők lejártát követően a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az Ön személyes adatait. Ezeket a határidőket vagy a jogszabályok állapítják meg vagy az Ön hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat tartalmazza.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági határozat írja elő.

Tájékoztatjuk, hogy törvényi kötelességünk az általunk kezelt személyes adat törlése a következő esetekben: amennyiben az adat kezelése jogellenes; az adat törlését Ön, mint az adatkezelés érintettje kéri a fentiek szerint; az adott személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatkezelésre rendelkezésre álló határidő lejárt; a törlést a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy társaságunk fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen a jelen adatvédelmi nyilatkozatban. A változásokról természetesen értesítjük Önt a www.solargold.hu honlapon. Ezek a változások az érintettek által adott hozzájárulások alapján folytatott adatkezelések feltételeit természetesen csak olyan mértékben érintik, amennyire a jogszabályok azt lehetővé teszik, és úgy, hogy az érintettek adatvédelemhez kapcsolódó jogai ne sérüljenek.

2. Tájékoztatás az általunk folytatott adatkezelésekről

Társaságunk jelenleg három különböző adatkezelést folytat az alábbiak szerint:

 • A NAIH-130766/2017. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása céljából folytatott adatkezelés kapcsán az alábbi adatok tekintetében: név, születéskori név, születési hely és idő, állampolgárság, adóazonosító jel, anyja neve, állandó lakcím, magyarországi tartózkodási hely, levelezési cím, személyazonosító okmány (ideértve útlevél is) típusa, száma, érvényessége, lakcímkártya száma, kiállítási dátuma, telefonszám, faxszám, e-mail cím. (ugyanezen adatok az esetlegesen eljáró meghatalmazottra, képviselőre, rendelkezésre jogosultra, a tényleges tulajdonosra vonatkozóan), kiemelt közszereplői státusz.
 • Az ügyfeleinkkel kötött szerződések végrehajtása szempontjából szükséges adatkezelést bizonyos személyes adatok tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, más személyes adatok tekintetében pedig az ügyfelek hozzájárulása alapján folytatjuk. Ezen adatkezelés időtartama az ügyfelekkel kötött szerződés hatályát követő nyolc évre terjed ki.

  A pénzmosási célból folytatott adatkezelésre vonatkozó NAIH bejelentés jelenleg megújítás alatt áll, az új határozatszám hatóság általi kiadását követően az adatkezelési szabályzat haladéktalanul frissítésre kerül.

 • a NAIH-130765/2017. bejelentési szám alatt nyilvántartott, az Ügyfeleink panaszkezelése céljából az alábbi adatok tekintetében: név, lakcím, levelezési cím, egyéb elérhetőség (az adatkezelés érintettjének döntése, hogy milyen elérhetőség), az érintett hangja, az érintett bármely más személyes adata, amelyet a panasz megtétele folytán közöl.
 • A panaszkezelés céljából folytatott adatkezelést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény írja elő. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól, illetve bizonyos esetben a panaszról készítendő jegyzőkönyv felvételétől számított öt év.

  A panaszkezelési célú adatkezelésre vonatkozó NAIH bejelentés jelenleg megújítás alatt áll, az új határozatszám hatóság általi kiadását követően az adatkezelési szabályzat haladéktalanul frissítésre kerül.

 • A NAIH-130874/2017. bejelentési szám alatt nyilvántartott, a honlapon vagy más elektronikus úton regisztrált marketingcélú megkeresés vagy tájékoztatás lehetővé tétele céljából az alábbi adatok tekintetében: név, e-mail cím és telefonszám.
 • A marketingcélú adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulása alapján történik, melyet a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt nyilatkozat szerinti tartalommal ad meg. Ezen adatkezelés időtartama az adatszolgáltatástól számított nyolc év.

  A marketingcélú adatkezelés keretében az érintettek által megadott személyes adatok, átadásra kerülnek a Money Guard Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 56-60. C. lház. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-303849). Ezen társaság, valamint ügynökei eljárnak adatfeldolgozóként is, mely tevékenység körében a Társaság szolgáltatását közvetítik. Emellett ezen társaság adatkezelőként is felhasználja az hivatkozott személyes adatokat 2017. szeptember 29. napját követően. Ezért kérjük annak tudomásulvételét, hogy amennyiben Ön a marketingcélú adatkezeléshez hozzájárul, úgy ezen utóbbi társaság is jogosult lesz felhasználni az Ön személyes adatait.

  A marketingcélú adatkezelésre vonatkozó NAIH bejelentés jelenleg megújítás alatt áll, az új határozatszám hatóság általi kiadását követően az adatkezelési szabályzat haladéktalanul frissítésre kerül.

  Mindhárom fenti adatkezelés tárgyát képező adatok forrása az ügyfelek és más érintettek önkéntes adatszolgáltatása. Ezen adatkezeléseket az adatszolgáltatást követően közvetlenül megkezdjük.

  A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek vagy amelyek kezelését törvény írja elő.

3. A honlap látogatóival kapcsolatos adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez általában személyes adatok megadása nem szükséges. A honlapon elérhető egyes szolgáltatások (pl. hírlevél; ügyfelek számára üzemeltetett adatbázis) igénybevételére bizonyos személyes adatok megadását követően van lehetőség. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Társaság a honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Társaság a honlap üzemeltetése során az alábbi – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat rögzíti: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe); domain-név (URL); a hozzáférés adatai; az ügyfél file lekérés (file név és URL); a HTTP válaszkód; a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt; a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége; a látogatás időpontja; a megtekintett oldalak adatai; a használt böngészőprogram neve és verziószáma.

A Társaság a látogató informatikai eszközén ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Tájékoztatjuk, hogy a sütik az Ön gépén történő elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén keresztül beállíthatja. A jelen honlapon használt sütikről részletes leírást talál a Cookie Szabályzatban.

4. Hozzájárulás a marketing célú adatkezeléshez

Amennyiben Ön a jelen honlapon vagy máshol a Társaság részére marketing célú adatkezeléshez ad hozzájárulást (külön nyilatkozat elfogadásával), úgy a nyilatkozat szerinti hozzájárulás feltételei az alábbiak:

„A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk, valamint a Money Guard Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 56-60. C. lház. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-303849) az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat (e-mail cím és/vagy telefonszám) az Önnel való marketing célú kapcsolattartás céljából az adatszolgáltatástól számított 8 (nyolc) évig kezelje, és Önnel ezen célokból kifolyólag a későbbiekben e-mailen és/vagy telefonon kapcsolatba lépjen.

Továbbá Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Money Guard Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság közvetítője, valamint ezen társaság ügynökei, adatfeldolgozóként is átvegyék az Ön személyes adatait, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben további adatfeldolgozó kerül igénybevételre, úgy Önt erről a Társaság honlapján értesítjük.

Ön a jelen hozzájárulás elfogadásával továbbá kijelenti, hogy elolvasta és megértette a fenti tájékoztatót, tisztában van azzal, hogy a fentiek szerint jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatainak törlését, zárolását és helyesbítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá tisztában a fentiek szerinti jogorvoslati lehetőségekkel is. Kérjük, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat, illetve az adatkezelési tájékoztató tartalma nem egyértelmű, úgy szíveskedjen a jelen nyilatkozat elfogadása előtt további tájékoztatást kérni tőlünk erre vonatkozóan.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Megteszünk minden szükséges technikai, illetve egyéb intézkedést az Ön adatainak védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Kérjük, csak a saját személyes adatait adja meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra Ön csak az érintett meghatalmazásával jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen.”

5. Cookie szabályzat

Az oldal üzemeltetője: Axio Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 5., 5. lház. 8. em. 46.)

Mik a cookie-k?

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy oldalt. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén), és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

Mire használjuk a cookie-kat?

A cookie-kat arra használjuk, hogy az oldalakat könnyebben lehessen használni, és jobban testre lehessen szabni. A cookie-kat arra is lehet használni, hogy segítsenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit, és jobbá tegyék a felhasználói élményt használat közben. Emellett általuk anonim, összesített statisztikák készíthetők, amelyekkel jobban megértjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat, illetve segítenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó (analitikus/teljesítmény) cookie: Ezek a cookie-k lehetővé teszik a honlapot felkeresők felismerését és megszámlálását, és annak megismerését, hogyan navigálnak használat közben a weboldalon. Ennek köszönhetően javíthatjuk a weboldal működését (például lehetővé válik számunkra, hogy látogatóink könnyebben megtalálhassák, amit keresnek). Ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Saját (funkcionális) cookie: Ezek lehetővé teszik, hogy felismerjük Önt (illetve az Ön gépét, illetve böngészőjét), ha ismét felkeresi weboldalunkat. Ennek köszönhetően személyre szabhatjuk az Önnek kínált tartalmakat, név szerint köszönthetjük Önt, és megjegyezhetjük preferenciáit (például az Ön által kiválasztott nyelvet vagy régiót).

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél (pl. Facebook) aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Milyen cookie-kat használunk?

PHPSession - Minden egyes munkamenet végén lejár, a személyes használati beállításokat tárolja (pl. preferált valutanem, nyelvi beállítás).

Google Analytics – A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütije, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon).

Funkcionális cookie – egyes tájékoztató ablakelemek helyes működéséhez járul hozzá azzal, hogy megjegyzi, hogy az adott felhasználó, látta-e már a tájékoztatót, és ha igen, nem jeleníti meg azt többé (előfizetési tájékoztató, cookie-k használatáról tájékoztató léc elfogadása a felhasználó által).

Facebook.com és Google+, harmadik fél funkcionális cookie-jai – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” és „G+1” gombok állapotának megjegyzésére és kezelésére. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook, illetve a Google Plus oldalain tudhat meg.

Hogyan ellenőrizhetem vagy törölhetem a cookie-kat?

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja ezeket a beállításokat annak érdekében, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor az Ön által meglátogatott webhelyek cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngészőinformációkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Figyelem! Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet az élményre.

A népszerűbb böngészők cookie-beállítási útmutatóit itt találja:

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Apple Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Internet Explorer 8 - http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Internet Explorer 9 - http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Internet Explorer 10 - http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Internet Explorer 11 - http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge - http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Ha különböző eszközöket használ az oldalak megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.), kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy minden egyes eszközön futó böngésző az Ön adatvédelmi igényeinek megfelelően van beállítva.